مقاله دانش آموزي در مورد صلح جهاني | سیب گیلان

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » مقاله دانش آموزي در مورد صلح جهاني

مقاله دانش آموزي در مورد صلح جهاني

مقاله دانش آموزي در مورد صلح جهاني
 

1 . مقاله دانش آموزي در مورد صلح جهاني | مجله تفریحی
‎مقاله دانش آموزي در مورد صلح جهاني. 1 . صلح و دوستی در تاریخ اسلام | پایگاه خبری partahoora.ir/مقاله-دانش-آموزي-در-مورد-صلح-جهاني/تحلیلی سیفار مغان 6 فوریه 2013 … صلح یعنی همزیستی مسالمت آمیز، سازش
عادلانه و از بين بردن نفرت و دشمنی است و www.seyfar.ir/article/3592دوستی به معنای
همنشینی و مهر و محبت میان دوست است و دوست کسی است که …. ملي آن در تمام نقاط عالم
مورد …
 

2 . صلح – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎در ادبیات قدیم پارسی صُلح هم‌معنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب و جنگ آمده است،
در دوران معاصر مفهوم صلح گسترش یافته و با تفکرهای شرق آسیایی و بعدها
تفکرات مسیحی که صلح درونی را معرفی کرده‌اند آمیخته شده‌است در این مفهوم صلح
شرایطی آرام، بی‌دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است. صلح یک آرمان جهانی
تلقی …[PDF]
 

3 . آﻣﻮزش ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن راﻫﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ – پژوهشگاه علوم انسانی
‎4 ا کتبر 2010 … آﻣﻮزش ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن. راﻫﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﺗﻔﮑﺮ و ﮐﻮدك،. ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎرة دوم، ﭘﺎﯾﯿﺰ و
زﻣﺴﺘﺎن. 1389. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. آﻏﺎز ﻣﯽ. ﺷﻮد . در اداﻣﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﮏ ﺳﺆال ﮐﻠﯽ از داﻧﺶ. آﻣـﻮزان ﻣـﯽ. ﭘﺮﺳـﺪ،
ﻣﺎﻧﻨـﺪ. : «. ﭼﻪ ﭼﯿﺰي در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻟﺐ، ﺳﺆال. ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد؟ » ﺳﭙﺲ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗـﮥ. ﺧﻮد را
ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را. ﺑﻪ. ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم ﮐﻮدك روي ﺗﺨﺘﻪ ﯾـﺎ ﺑﺮﮔـﮥ. ﮐﺎﻏﺬ ﻟﯿ.
 

4 . فرهنگ صلح را با كودكان آغاز كنيم – روزنامه اطلاعات
‎2 ا کتبر 2013 … چون اگر دانش آموزان بدون تجربه صلح و حمایت شدن در مدرسه طرحی از صلح را
فرابگیرند، متأسفانه نمی‌توانند در ذهنشان پرورش دهند.‏ … با آن خواهیم داشت، یکی از
مفاهیم اساسی جهانی، که در رابطه قدرت، مفهوم بسیار قدرتمندی است «صلح» است و چون
مفهوم صلح بسیار قدرتمند است، یکجوری قدرت‌های جهانی آن را تصاحب کرده‌اند.‏.
 

5 . تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی
‎اصل مقاله. اگرچه صلح از کهنترین آرمانهای بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیریها،
تعارضات و برخوردهاست. بروز دو جنگ ویرانگر و خسارتبار به فاصله کوتاهی از هم در
…. خطراتی اطلاق میشود که منافع و ارزشهای انسان ها را مورد تهدید قرار میدهد. … جهانی شدن
سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده اس ت.
 

6 . تاثير برنامه آموزش صلح در تربيت شهروند جهاني
‎داده هاي گردآوري شده با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آنکووا) مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت. نتيجه کلي پژوهش نشان داد که: بين پس آزمون گروه هاي آزمايش و
کنترل پس از اجراي برنامه آموزش صلح، تفاوتي معنادار مشاهده گرديد. بر اين اساس
برنامه آموزش صلح در بهبود تربيت شهروند جهاني و هم چنين، در افزايش دانش، توانش و
پرورش …
 

7 . آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن
‎کسب دانش، پرورش هوش، استعداد، شناخت خود و آگاهی از موهبتها و استعدادهای خویش، به
کار انداختن قوای ذهنی خلاق و پر تخیل، غلبه بر انگیزههای نامطلوب و ویرانگر، ایفای
نقش مسؤولانه و… از جمله هدفهای آموزش و پرورش نوین است. (کینگ و اشنایدر، 1990). در
دومین کتابی که حاوی 54 مقاله در مورد آموزش و پرورش نوین توسط شعبه اروپایی …
 

8 . موسسه صلح گویی – Tebyan – تبیان
‎30 ژوئن … در سال ۱۹۹۹ موسسه صلح گویی با تایید سازمان فرهنگ و آموزش ژاپن افتتاح شد. در
عین همکاری نزدیک با سازمان صلح جهانی‌ از طریق فعالیت‌ها و شبکه‌های مشترک، این
موسسه با انتشار بیانیه “حیات بر روی کره زمین” در سال ۲۰۰۰ فعالیت های خود را در
پیش گرفت. موسسه صلح گویی. در پی‌ تلاش‌های این مرکز، سازمان ملل در …[PDF]
 

9 . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ
‎14 مارس … ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ ﭘﮋ. وﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. : ﺑﻴﻦ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل. www.ensani.ir/storage/Files/4052855-10022-59.pdfﭘﺲ. از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ، ﺗﻔﺎوﺗ. ﻲ. ﻣﻌﻨﺎدار. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ در
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ. ،. در. اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ، ﺗﻮاﻧﺶ و ﭘﺮورش ﻧﮕﺮش ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد . وا. ژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ، ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
 

10 . ایرنا – زنگ انشا؛ موضوع: جهان عاری از خشونت
‎17 ژوئن … «جهان عاری از خشونت به معنای جهانی است که در آن جنگ و خونریزی وجود نداشته و همه در www.irna.ir/fa/News/…/زنگ_انشا؛_موضوع__جهان_عاری_از_خشونتصلح و دوستی با یکدیگر زندگی کنند؛ یعنی زمانی که انسان های تمام جهان با
 


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS